EDULLINEN LAKIAPU – TARVITSETKO APUA

Kaavoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain, MRL, keskeinen tavoite on vuorovaikutteinen suunnittelu; lain tavoite on turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen. Kaavoituksen osallisia ovat mm. viranomaiset, yhteisöt, asukkaat, maanomistajat, yritykset ja liike-elämän edustajat. Laissa korostuu osallisten tiedonsaanti. Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa vaikuttaa huomattavasti. Tiedonsaanti toteutuu sekä kaavoituskatsauksen, lausuntojen että kaavojen osallistumismenettelyjen kautta. 

Kaavoitus tulee järjestää niin, että osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta. Keskeinen väline osallistumisessa on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS. Se tulee laatia riittävän aikaisessa vaiheessa. OAS:issa tulee osata luoda prosessi juuri käsiteltävää kaavaa varten. Kunnalla on vastuu noudattaa OAS:ia. 

Viranomaisella on velvollisuus tiedottaa kaavoituksesta sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa siten, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa voidaan toteuttaa asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa. Kun kaavaehdotus asetetaan nähtäville, siitä on tiedotettava sopivalla tavalla ja kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus mielipiteen esittämiseen (muistutus).

Kunnalla on velvollisuus tiedottaa kirjeitse kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä ELY-keskukselle ja viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen tekijöille, jotka ovat pyytänet sitä kirjallisesti kaavan ollessa nähtävillä. Muistutuksen tehneille on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto mielipiteeseen. – Maanomistajalla on oikeus huolehtia ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. 

Valitus 

Valitusoikeus yleis- ja asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on asianosasilla, kunnan jäsenillä, ELY-keskuksella, muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa, maakunnan liitolla ja kunnalla, jonka alueeseen kaava aiheuttaa vaikutuksia ja rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä. 

Kunnan tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä valitetaan laillisuusperusteella hallinto-oikeuteen. Se voi kumota ja palauttaa kaavoitusta koskevan päätöksen uudelleen käsiteltäväksi.

Osallistuva suunnittelu

Kunta vastaa avoimesta ja vuorovaikutteisesta menettelystä ja sillä on valta päättää, miten se toteuttaa vuorovaikutteisen suunnittelun tai järjestääkö se sen nimellisesti. 

Osallistumisessa on monenlaisia tasoja. Käytän lehtori Erja Hakkaraisen lisensiaattityössään esittelemää mallia osallistujan ja suunnittelevan viranomaisen mahdollisista rooleista.

Taso 5

  • päätösvalta osallistujilla
  • asiantuntija ja suunnittelija avustajina; päätösvalta intressitahoilla

Taso 4 

  • yhteistyö
  • tasaveroinen yhdessä työskentely

Taso 3

  • osallistuva suunnittelu
  • organisoituneiden ryhmien edustajien osallistuminen ja vaikuttaminen suunnittelutyöhön 

Taso 2

  • kaksisuuntainen tiedonkulku
  • kuuleminen, näkemysten esittäminen valmiista tai laadittavana olevasta ehdotuksesta

Taso 1

  • yksisuuntainen tiedottaminen
  • ei osallistumista suunnittelutyöhön
Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelu ja asema- ja yleiskaavojen laatiminen edellyttävät harkintaa, punnintaa ja kompromissien tekoa, jotta saadaan paras mahdollinen kaava. Monenlaiset kaavan sisältövaatimukset pitää ottaa huomioon ja miettiä, miten sisältövaatimuksia tulee painottaa juuri tässä kaavassa.  

Kaavoitusavun ajankohta

Kaikki se, mitä voidaan tehdä, on järkevää tehdä kaavoitusvaiheessa ja muutoksenhaku eli valitus on vasta viimeinen keino, kun kaikki voitava on tehty sitä ennen. Ota siis yhteyttä ajoissa. Mielellään ota yhteyttä kaavoituksen alkuvaiheessa. Se säästää kustannuksia ja auttaa pääsemään mahdollisimman hyvään lopputulokseen.

Lue palveluista

Yksityisille

Monipuolista lakiapua yksityisille.

Laki- ja asianajotoimistoille

Palvelut laki-ja asianajotoimistoille.

Kunnille ja rakennuttajille

Palvelut kunnille ja rakennuttajille.